Všeobecné obchodní podmínky

1. SMLUVNÍ STRANY

Technickyservis CZ s.r.o.

IČ: 05937680, se sídlem Moskevská 189, PSČ 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273254 C, č. bankovního účtu: 2001158407/2010 (dále jen "Poskytovatel")

Objednavatel

Objednavatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede objednávku Webové služby econom.tools prostřednictvím registrace na serveru (www.econom.tools), poštou, telefonicky, osobně nebo jiným Poskytovatelem akceptovaným způsobem. (dále jen "Objednavatel" a / nebo "Uživatel")

(společně dále jen "Smluvní strany")

2. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování Webové služby www.econom.tools. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem registrace Objednavatele a řídí se ustanovením obchodního zákoníku a navazujících předpisů.

2.2. Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:
2.2.1. Webová služba – poskytování služeb určených k online práci a zajištění jejich provozu Poskytovatelem služby. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou Poskytovatele zveřejněnou na www prezentaci Webové služby (https://econom.tools), jejíž obsah spravuje Poskytovatel.
2.2.2. Uživatel – Objednavatel Webové služby, kterému byla Poskytovatelem na základě registrace řádně zřízena Webová služba nebo zřízena prozatímně za účelem otestování.
2.2.3. Server – počítač trvale připojený k síti Internet, prostřednictvím jehož prostředků je poskytována Webová služba.

2.3. Dnem řádného zřízení Webové služby je den úhrady ceny služby Objednavatelem. Doba prozatímního zřízení služby za účelem otestování je, není-li uvedeno jinak, doba ode dne registrace do dne zaplacení služby. Dnem prodloužení služby na další období je den úhrady ceny služby na další období Objednavatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného zřízení služby nebo den prodloužení služby.

2.4. Při provozu služby vyžaduje Poskytovatel od Objednavatele údaje nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci s Objednavatelem. Objednavatel uděluje svolení se zpracováním svých osobních údajů pro účely zajištění provozu objednané služby. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

3.1. Webovou službu econom.tools objednává Objednavatel zásadně k účelu, za kterým je služba zákazníkům poskytována.

3.2. Zřízením služby vzniká Objednavateli právo užívat veškeré funkce služby nabízené Poskytovatelem. Objednavatel má možnost přejít na jiný cenový program dle aktuální nabídky Poskytovatele, popř. dle písemné nebo ústní dohody s Poskytovatelem.

3.4. Objednavatel má právo nepřetržitého přístupu ke svému účtu v rámci Webové služby. Výjimku tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.) nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).

3.5. Uživatel nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva Poskytovatele, 3. stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních Uživatelů. Uživatel nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním Uživatelům nebo takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození Webové služby. Za závažné porušení povinností Uživatele je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby.

3.6. Objednavatel je povinen uvést při objednávce Webové služby své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem.

3.7. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám před zneužitím 3. stranou.

3.8. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele služby o zjištěné technické nebo bezpečnostní závadě provozu služby e-mailem zaslaným na adresu info@econom.tools.

3.9. Uživatel odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou při užívání poskytnuté služby. Poskytovatel je oprávněn žádat po Uživateli náhradu škody způsobenou Uživatelem a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený Poskytovatelem pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru Uživatelem, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá 3. stranám a zejména ostatním Uživatelům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru atd. Náhradou ušlého zisku se rozumí zejména náhrada účtována dle aktuální hodinové sazby práce Poskytovatele strávené při odstraňování závady.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz smluvené Webové služby. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.) nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).

4.2. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring provozu na serveru a zajišťovat průběžně správu serveru pro optimální provoz služby.

4.3. Poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu 3. stranou či před zneužitím služby ze strany Uživatele v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků.

4.4. Poskytovatel je povinen upozornit Uživatele včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má Uživatel předplacenou službu, a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý Uživatelem.

4.5. Poskytovatel má právo zrušit poskytnutou službu Uživateli, který je v prodlení s platbou za Webovou službu déle než 10 dnů. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby Uživatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Uživatele a ztrátou dostupnosti Webové služby.

4.6. Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé okolnostmi, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu, havárie apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru. Poskytovatel je povinen včas informovat o plánovaných zásazích na www prezentaci v systému služby http://econom.tools.

4.7. Poskytovatel má právo jednostranně vyloučit Uživatele z provozu, a tedy pozastavit poskytování služeb, v případech, kdy konáním Uživatele dochází nebo by mohlo dojít k poškození ostatních Uživatelů či Poskytovatele. Poskytovatel může v těchto případech vyloučit Uživatele z provozu i bez předchozího upozornění.

4.8. Poskytovatel má právo požadovat od Objednavatele manipulační poplatek za zrušení vyřízené objednávky služby ve výši 350,- Kč bez DPH.

4.9. Poskytovatel má právo jednostranně měnit funkce služby, aniž by byla narušena podstata funkčnosti Webové služby či konzistentnost uživatelských dat. V případě obměny funkcí služby uvede Poskytovatel popis této změny na www prezentaci uvnitř systému http://www.econom.tools.

5. CENA SLUŽBY A PLATBA ZA SLUŽBU

5.1. Cena služby je stanovena nabídkou Poskytovatele služby zveřejněnou na www prezentaci http://econom.tools, platnou v den uskutečnění objednávky Objednavatelem.

5.2. Pokud Poskytovatel služby nabízí zvýhodněnou cenu služby při splnění určitých podmínek, má Objednavatel právo získat službu za zvýhodněnou cenu při dodržení těchto podmínek. Pokud Objednavatel učiní objednávku s příslibem splnění podmínek nutných pro získání zvýhodněné ceny, popř. objednávku tzv. "akce", a následně nesplní podmínky nutné pro poskytnutí zvýhodněné ceny, zaplatí Objednavatel za službu základní cenu dle ceníku platného v den vytvoření objednávky.

5.3. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu služby na základě výzvy k zaplacení služby zaslané Poskytovatelem elektronickou poštou na e-mail zadaný Objednavatelem při registraci/ objednávce služby na účet Poskytovatele. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Poskytovatele.

5.4. Objednavatel hradí cenu služby ročně, půlročně nebo měsíčně, a to předem. Poskytovatel upozorní Objednavatele s dostatečným předstihem na den uplynutí období, na které má Objednavatel službu předplacenou, formou výzvy k zaplacení ceny služby na další období.

5.5 Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady za službu a její zřízení nebo za prodloužení služby. Objednavatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

5.6. V případě nezaplacení poplatku podle bodu 5.4 je Poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění účastníka, přerušit provoz jeho účtu, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši.

6. OCHRANA DAT A SOUKROMÍ OBJEDNATELE

6.1 Poskytovatel se zavazuje, že zachová objednatelovo ústavní právo na soukromí a zachová v tajnosti veškeré jeho soukromé osobní a kontaktní údaje, data o fakturách a výdajích a bez objednatelova svolení nebude nikdy tyto informace poskytovat třetím stranám.

6.2 Poskytovatel se dále zavazuje, že do klientova systémového účtu bude mít přístup pouze v případě, že mu budou poskytnuty přístupové údaje klientem. Například emailem, písemně nebo telefonicky.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Provoz služby se sjednává na dobu 1 roku, 1 půlroku nebo 1 měsíce. Provoz služby se automaticky prodlužuje, pokud Objednavatel nedoručí Poskytovateli písemnou žádost o zrušení poskytované služby nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí období, na které má Objednavatel službu zaplacenou.

7.2. Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé straně nejpozději do 14 dnů před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď služby s okamžitou platností.

7.3. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Poskytovatele, nemá Objednavatel nárok na vrácení poměrné části zaplaceného poplatku za Webovou službu za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období Objednavateli nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodu závažného porušení povinností Objednavatele, uvedených v článku 3 těchto obchodních podmínek.

7.4 Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Objednavatele, nemá Objednavatel nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období. Objednavateli vzniká nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období pouze v případě porušení povinností Poskytovatele.

7.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování služby sjednané mezi Objednavatelem a Poskytovatelem, pokud se nejedná o právní vztah založený na základě jiného smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito všeobecnými podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dle těchto všeobecných obchodních podmínek, pouze skutečnosti, které nejsou ošetřeny v těchto podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi Poskytovatelem a Objednavatelem.

7.6. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že vyjma případných referenčních listin neposkytnou třetím stranám žádné informace o tomto smluvnímu vztahu nebo jeho účastnících, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy, s výjimkou článku 2. odst. 2.4. Smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní tajemství dle § 17 a Obchodního zákoníku, pokud nedá druhá strana k poskytnutí informací písemný souhlas.